Job title: Jurist(e) | CBN - CNC
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry: Financial Services
Expertise: Legal Tax
Location: Brussels
Job published: 15/10/2020
Job ID: 33897

Job Description

NL

 

Onze cliënt 

 

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (“CBN”) adviseert de regering en het parlement op hun verzoek of uit eigen beweging en draagt door middel van adviezen en aanbevelingen bij tot de ontwikkeling van de leer van het boekhouden en de beginselen van een regelmatige boekhouding. 

De CBN wordt geleid door haar Voorzitter, de heer Jan Verhoeye.  

Ter versterking van het Wetenschappelijk Secretariaat gevestigd te Brussel wenst de CBN een Jurist aan te werven.  

 

Functie 

 

Als Jurist zal je een gevarieerd takenpakket hebben en zal je rapporteren aan de Secretaris-generaal en de VoorzitterJouw takenpakket zal onder andere bestaan uit 

 • Beantwoorden van vragen van ondernemingen, boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, financieel managers, juristen, verenigingen en stichtingen, enz. i.v.m. de interpretatie van het boekhoud- en jaarrekeningenrecht. 
 • Schrijven van Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht waarvoor regelmatig contact dient te worden opgenomen met de Dienst Voorafgaandelijke Beslissingen inzake Fiscale Zaken. 
 • Opstellen van formele ontwerpadviezen wanneer de gestelde vragen van algemeen belang zijn. Opstellen van ontwerpen van boekhoudkundige rulings wanneer het om individuele beslissingen inzake boekhoudrecht gaat. Voorbereiden en bijwonen van de plenaire vergaderingen van de CBN en aansturen van thematische werkgroepen. 
 • Opstellen van wetsontwerpen en ontwerpen van koninklijke en ministeriële besluiten inzake het boekhoud- en jaarrekeningenrechtVoorbereiden van de omzetting van EU-richtlijnen naar Belgische wetgeving.
 • Voorbereidend studiewerk voor dit alles (opzoeken van wetgeving, bronnenonderzoek). 

Jouw profiel 

 • Masterdiploma in de Rechten, bij voorkeur aangevuld met een bijkomende fiscale vorming.
 • Je bent net afgestudeerd of hebt tot 10 jaar praktijkervaring in het boekhoudrecht, fiscaal recht en/of vennootschapsrecht. Kennis van IFRS is een troef, maar niet noodzakelijk.
 • Perfecte kennis van het Nederlands of Frans en een goede (passieve) kennis van de 2de landstaal.
 • Je bent analytisch en je bent in staat om heldere, gestructureerde en goed onderbouwde adviezen te formuleren.
 • Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk op een duidelijke en overtuigende manier.
 • Je bent flexibel, grondig en sterk in plannen en organiseren.
 • Vertrouwd met Microsoft Office en met juridische databanken.
 • Je bent een leergierige doorzetter die initiatief neemt en autonoom en collegiaal kan werken in het algemeen belang. 

Aanbod 

 • Een functie met mooie verantwoordelijkheden, veel autonomie en ontplooiingskansen. 
 • De kans om de regelgeving inzake het boekhouden en de jaarrekening op de voet te volgen en mee vorm te geven.
 • Een collegiale werksfeer in een klein dynamisch team.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (4/5de tewerkstelling is bespreekbaar)
 • Marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekeringen, maaltijdcheques, gsm, laptop, terugbetaling verplaatsingskosten openbaar vervoer met treinabonnement eerste klasse indien gewenst).
 • Een met het openbaar vervoer vlot bereikbare werkplek of evt. gratis parking. 

Interesse? 

 

Solliciteer dan rechtstreeks via de Apply Button of contacteer Paulien Stuer voor meer informatie. Dit kan via mail: paulien.stuer@youconnect.be of op het nummer: +32 474 84 53 14. 

 

Wanneer je solliciteert, bewaren we jouw CV en alle persoonsgegevens die je opgeeft in onze databank in overeenstemming met onze privacy notice.

 

FR

 

Notre client 

 

La Commission des Normes Comptables (“CNC”) rend des avis au Gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative et, par la voie d’avis ou de recommandations, elle développe la doctrine comptable et formule les principes d'une comptabilité régulière. 

La CNC est dirigée par son Président, Monsieur Jan Verhoeye 

La CNC souhaite engager un(e) Juriste afin de renforcer son Secrétariat Scientifique situé à Bruxelles. 

 

Fonction 

 

En tant que juriste, vous réaliserez un ensemble de tâches variées et rapporterez à la Secrétaire Générale et au Président. Vos tâches comprendront les suivantes :   

 • Répondre aux questions d’entreprises, comptables, experts-comptables, réviseurs d’entreprises, fiscalistes, directeurs financiers, associations et fondations etc. concernant l’interprétation du droit comptable et des comptes annuels. 
 • Rédiger des décisions individuelles en matière de droit comptablece qui implique la prise de contacts réguliers avec le Service des Décisions Anticipées en matière fiscale. 
 • Rédiger des projets d’avis formels lorsque les questions posées relèvent de l’intérêt général. Rédiger des projets de rulings comptables lorsqu’il s’agit de décisions individuelles en matière de droit comptable. 
 • Préparer et participer aux réunions plénières de la CNC et encadrer des groupes de travail thématiques.  
 • Rédiger des projets de loi et d’arrêtés royaux ou ministériels concernant le droit comptable et des comptes annuels. Préparer la transposition de directives européennes dans la législation belge.
 • Réaliser le travail d’étude préalable à toutes ces tâches (recherche en législation, recherche de sources).   

Votre profil 

 • Vous disposez d’un Master en droit, de préférence avec une formation complémentaire en droit fiscal. 
 • Vous venez de finir vos études ou avez jusqu’à 10 ans d’expérience en droit comptable, fiscal et/ou droit des sociétés. La connaissance des normes IFRS constitue un atout, mais n’est pas un prérequis.  
 • Vous avez une maîtrise parfaite du français ou du néerlandais et une bonne connaissance (passive) de la deuxième langue nationale.
 • Vous êtes analytique et en mesure de formuler des avis clairs, structurés et bien argumentés.
 • Vous communiquez dmanière claire et convaincante tant oralement que par écrit.
 • Vous êtes flexible, rigoureux(se) et disposez de bonnes capacités de planification et d’organisation.
 • Vous êtes confortable avec l’utilisation de Microsoft Office et des bases de données juridiques.
 • Vous êtes persévérant(e) et aimezapprendre ; vous prenez des initiatives et pouvez travailler de manière autonome et collective pour l’intérêt général. 

Offre 

 • Une fonction avec de belles responsabilités, beaucoup d’autonomie et d’opportunités de développement.   
 • La possibilité de suivre au premier plan la règlementation en matière de comptabilité et de comptes annuels, et de participer à son façonnement.
 • Une ambiance de travail conviviale dans une petite équipe dynamique.  
 • Un contrat à durée indéterminée à temps plein (un contrat à 4/5e est envisageable).
 • Un salaire conforme au marché, assorti d’avantages extralégaux (assurance groupe et hospitalisation, chèques repas, GSM, PC portable, remboursement des frais de déplacement en transport public, avec abonnement de train en 1ère classe si souhaité).
 • Un lieu de travail facilement accessible en transports en commun ou éventuellement une place de parking gratuite.   

Intéressé(e) ?   

 

Postulez directement via notre site internet (www.youconnect.beou contactez Paulien Stuer pour plus d’information, par e-mail paulien.stuer@youconnect.be ou par téléphone au +32474 84 53 14  

 

Si vous postulez à ce poste, votre CV et autres données d'identification seront conservés dans notre base de données conformément notre « privacy notice”.